Alléskolans projektbeskrivning

Målbeskrivning

Målet är att utvärdera surfplattornas användningsområde inom den pedagogiska verksamheten – att utröna hur surfplattor kan användas pedagogiskt för ökad måluppfyllelse i skolan .

Vi har valt ut vissa delar i kunskapskraven E för årskurs 6 i nedanstående ämnen. På olika sätt ska vi nu, med surfplattornas hjälp, arbeta mot dessa mål. Under projektets gång kommer vi troligtvis  upptäcka nya användningsområden och nya mål att sträva mot.

 

Svenska

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Appar: Bluefire Reader

Www-sidor: elib.se, barnensbibliotek.se

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Appar: Book Creator, Puppet Pals och Safari

 

Matematik

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­uppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

Appar: King of Math, Mc Graw-Hills Fractions och Multiplication

 

Engelska

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Appar: StoryBooks 1-6, Wordspell, Futuba, Build A Word, Verb Mayhem 1-3, SpellBoard och Letris

Kemi

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

 

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Appar: Sundry Notes, Simply Mind och Book Creator

 

Www-sidor:

Titta på atommodeller.

Länkexempel:

 

Periodiska systemet på internet.

 Länkexempel:

http://www.ptable.com/?lang=sv

 

Jag försöker hitta lämpliga instruktionsfilmer som visar övergång mellan fast, flytande och gas.

Länkexempel:

http://vetamix.net/video/vattnets-olika-former_1164

http://www.kursnavet.se/kurser/fy1201/fy1201w/T_1_3_100_Aggregation.htm

Vad säger LGR11 om användningen av IT (Surfplattor)?

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

 KUNSKAPER

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Rektorns ansvar

Rektorn har ett särskilt ansvar för att:

Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.

 

Jennifer Glimfalk, klass 4 – Alléskolan

Cina Hägg, klass 5A – Alléskolan

Ia Olofsson, klass 5B – Alléskolan

 

Annonser