Stenkyrkas projektbeskrivning

 

Stenkyrka 2012-01-19

 

 

 

Projektbeskrivning

 

Under Vt 2012 kommer Stenkyrkaskola att ingå i ett projekt där man använder läsplattor. Skolan ska under projektet försöka utröna om en ökad måluppfyllelse kan uppnås genom att använda Samsung Galaxy i undervisningen i åk 4-6.

 

 

 

Grundtanke

 

Stenkyrkaskolans grundtanke är att integrera läsplattan i den ordinarie undervisningen. Vi kommer under vårterminen att promenera till Lickershamn en gång i månaden. Där kommer 4-6:ans elever att tilldelas ett område var, i grupper om tre till fyra elever, dvs en naturruta. 

 

Naturrutan ska med hjälp av läsplattan fotograferas. Naturrutans innehåll ska dokumenteras och bokföras i excel (tabellform). Grupperna ska mäta och bokföra lufttemperatur, vattentemperatur, salthalt,PH…

 

Vid terminens slut skall eleverna bearbeta all insamlad data och göra en presentation som innehåller de egna bilderna, tabeller över insamlad data samt diagram som tydligt visar resultaten. Varje grupp kommer att presentera sina resultat via sin läsplatta på smartboarden inför klassen och eventuellt deras föräldrar vid terminens föräldrakväll. 

 

 

Utvärdering

 

Utvärderingen kommer att göras utifrån elevernas slutprodukt, samt den utvärdering som vi kommer att genomföra med eleverna i slutskedet av projektet. Vi kommer även att bokföra elevernas spontana kommentarer, samt de svårigheter och styrkor vi ser vid användningen av läsplattorna. 

 

Annonser